Aktualności

Kategorie
Aktualności

Działalność Koła 2020/2022

2021/ 2022 (AUXILIUM-III)

 • Spotkanie organizacyjno-integracyjne (1), wybór Zarządu Koła, ramowy plan pracy.

 • Spotkanie tematyczno-organizacyjne (2). Zasadność i zasady utworzenia folderu (MS Teams) służącego bieżącej rejestracji refleksji po spotkaniach grupowych, zamieszczania recenzji ulubionych książek, tekstów naukowych czy filmów o tematyce psychologicznej.

 • Kontynuacja dyskusji o preferowanych obszarach psychologii jako nauki oraz kierunku studiów, ulubionych książkach, filmach itp.

 • Śmierć jako fenomen egzystencjalny i problem psychologiczny. Przedstawienia kulturowe” – prezentacja w systemie PP Pana Wiktora Pożogi, dyskusja grupowa (postawy wobec zagadnienia skończoności życia, proces żałoby, akceptacja straty i in.).

 • Skąd wiesz, jaki jesteś? O strategiach poznawania samego siebie”spotkanie dyskusyjne.

 • Bez czego nie wyobrażasz sobie udanego życia? Rola (dobrze postawionego) pytania w rozumieniu samego siebie i po-rozumieniu z drugim człowiekiem” warsztatowe ćwiczenia tematyczne na temat roli i strategii pogłębionej refleksji autobiograficznej w życiu prywatnym i zawodowym psychologa.

2020/ 2021 (AUXILIUM-II)

 • Spotkanie organizacyjne Koła w nowym składzie osobowym (1). Wstępne omówienie zakresu tematycznego, terminów spotkań, misji i aktywności Koła (17.11.2020r.). Spotkanie organizacyjne Koła. Uzupełnienie statutu Koła oraz preliminarza. Przejęcie strony internetowej Koła (27.01.2021r.).

 • Spotkanie organizacyjne Koła (2). Wybór Zarządu Koła oraz zatwierdzenie planu działania na okres XI.2020 – VI.2021r. (26.11.2020r.).

 • Dezintegracja pozytywna – izolacja w wolności, wolność w izolacji”. Uczestnictwo (opracowanie streszczeń najciekawszych wystąpień) w V Dorocznej Konferencji Fundacji Vis Salutis „Wyzwania w psychoterapii i psychoedukacji”, Łódź (28.11.2020r.).

 • W niewoli uczuć” – warsztat przeprowadzony przez dr Urszulę Tokarską w zakresie analizy indywidualnych wzorców doświadczania
  i przekształcania emocji oraz hierarchii wartości (10.12.2020r.).

 • Drogi do Siebie” – elementy treningu samoświadomości, prowadzący: dr Urszula Tokarska (14.01.2021r.).

 • Samobójstwo pacjenta” – spotkanie dyskusyjne przeprowadzone przez mgr Joannę Ruczaj, w tematach: „Przyjdzie śmierć i będzie miała Twoje oczy” – terapeuta jako suicide survivor, wyzwanie terapii rodziny po samobójczej śmierci pacjenta. „Gdy życie traci sens” – momenty syndromu presuicydalnego. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne w prewencji samobójstw. Omówienie emocji towarzyszących osobom podejmujących próby samobójcze i ich rodzinom, a także ujęcie terapeuty jako suicide survivor`a (4.02.2021r.).

 • Droga Ano…!” – spotkanie dyskusyjne przeprowadzone przez dr Dorotę Ryżanowską- Krzyżak dotyczące pracy z pacjentem z diagnozą anorexia nervosa. Przedstawienie kryteriów diagnostycznych, czynników spustowych w zaburzeniach odżywiania. Omówienie czynników podtrzymujących, a także rozumienie anoreksji w ujęciu: narracyjnym, poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym i systemowym (4.03.2021r.).

 • Lekcje umierania” – spotkanie dyskusyjne poprowadzone przez dr hab. UP Artura Fabisia na temat wolontaryjnego i profesjonalnego ruchu hospicyjnego w Polsce. Rozmowy na temat struktury oraz działań ruchu hospicyjnego, psychologicznych aspektów dotyczących osób przebywających w hospicjach. Polecenie rozległej literatury dotyczącej m.in. narracji osób umierających oraz ich bliskich (15.04.2021r.).

 • Gra w Człowieka” – warsztat przeprowadzony przez dr Urszulę Tokarską, dotyczący wykorzystania gier autobiograficznych w warsztacie pracy psychologa. Rozmowy dotyczące osób badających gry, np. Jane McGonigal, pojęć wykorzystywanych w badaniu gier oraz przedstawienie i omówienie stworzonej przez dr Tokarską gry autobiograficznej (19.05 i 17.06. 2021r.).

Kategorie
Aktualności

Działalność Koła 2018/2020

Auxilium-I-Heidelberg 14.09.2018 r.

2018/ 2019

 • Udział w VII Sympozjum Psychiatrycznym „Smaki życia na granicy śmierci” organizowanym w dniach 23-24.11.2018r. w Warszawie  przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Klinikę Psychiatrii Sądowej IPIN w Warszawie. 

 • Cykl spotkań warsztatowych z opiekunem Koła dr Urszulą Tokarską doskonalących wybrane umiejętności niezbędne w pracy badawczej oraz aplikacyjnej psychologa:

Profilaktyka problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka.

Wprowadzenie do teorii listu w psychologii.

Zasady i techniki esencjalizacji doświadczenia (auto)biograficznego;

Hipertekstowe i cybertekstowe przetwarzanie danych osobistych

a psychologiczna metoda life story – czas na zmiany?

Wspierania osób przeżywających żałobę z powodu utraty bliskiej osoby oraz

wspieranie rozwoju człowieka na granicy życia (wspólnie z dr Joanną Ruczaj)

 • Pomoc w projekcie badawczym „Mądrość narracyjna w psychologicznej teorii, praktyce badawczej i aplikacyjnej” organizowanym przez Pracownię Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka UP Kraków (realizatorzy projektu: dr Urszula Tokarska, dr Renata Żurawska-Żyła, dr Tomasz Knopik), transkrypcja wywiadów z seniorami.

 • Współorganizacja oraz prowadzenie z Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum spotkania z Prof. Marcinem Klikiem z UW pt. „O tekstualizacji ludzkich doświadczeń. Literaturoznawcza refleksja nad metodami psychologii narracyjnej” (25.06.2019 r.). Dyskusja na bazie badań własnych dotyczących narracyjnego ujęcia miłości w koncepcji R. Sternberga oraz nawiązanie współpracy o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym podejście psychologiczne z obszarem badań literaturoznawczych oraz lingwistyki stosowanej.

  • Cykl spotkań dyskusyjnych (III-IV. 2019 r.) z Seniorami (dane osobowe u Opiekuna Koła), którzy udzielili wcześniej poszczególnym członkom Koła pełnego wywiadu autobiograficznego (metoda life story, nagrywanie, transkrypcja, analiza i interpretacja wypowiedzi, łączna długość nagrań 84 godz. zegarowe). Temat wiodący: „Czego dowiedziałem się w życiu zbyt późno?”. Kontynuacja zgłębiania tego zagadnienia (V-VI.2019 r.) w trakcie kolejnych spotkań dyskusyjnych Koła nt. „Bodźce i tzw. wehikuły narracyjne jako stymulatory opowieści o życiu – perspektywa psychologiczna” oraz „Analiza porównawcza systemów kategoryzacji narracji autobiograficznych”. Analizy te staną się podstawą wystąpienia naukowego w ramach konferencji narracyjnej w Poznaniu (16-19.09.2020 r. uwzględnionej w planie budżetowym na rok 2020 konferencja z powodu pandemii odbyła się dopiero w maju 2022r. kiedy członkowie Koła zakończyli już pięcioletni cykl studiów).

  • Czynny udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Artystycznej „Persona” organizowanej w dniach 26-27.06.2019 r. przez Koło Naukowe Studentów Psychologii UP Sensorium, Krakowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, a także Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ oraz Koło Naukowe Studentów Psychologii „KatoFlow” Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

2019/ 2020

Ze względu na ostatnie praktyki studenckie w I semestrze, a następnie rozwój pandemii w semestrze II w tym roku akademickim aktywność Koła ograniczała się do spontanicznych spotkań-rozmów (za pośrednictwem w aplikacji Teams) nt. bieżących wydarzeń oraz strategii doświadczania pandemii i radzenia sobie z nią przez członków Koła. Część uczestników wzięła czynny udział w tzw. Pandi-Project (Tokarska, Ruczaj) pomagając w kompletowaniu kwestionariuszowych danych do badania typów reakcji na Covid-19 (1), uzupełniając systematycznie „Przewodnik Autoanalizy w Czasie Pandemii” (2) oraz prowadząc regularne zapisy w „Dzienniku Czasu Pandemii” (3) zdeponowanym w anonimowym Pandi-Repository.

Pozytywnie zaopiniowane przez władze Uczelni preliminarze aktywności przewidzianych na dany rok (czynny udział w konferencji w Poznaniu, organizacja II Studenckiego Obozu Naukowego) zostały (do odwołania) zawieszone.

Kategorie
Aktualności

Działalność Koła 2015/2017

2015/ 2016

 • Udział wybranych przedstawicieli Koła w konferencjach tematycznych z cyklu: „Empowerment, czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej” (UP Kraków: 13.02.2016 r.) 

 • Czynny udział w II Ogólnopolskim Spotkaniu Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, globalnej inicjatywy non-profit o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim autorstwa profesora Philipa Zimbardo, honorowego patrona Pracowni Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka przy Katedrze Psychologii (17.03.2016-18.03.2016 r.) – spotkanie członków Koła z Prof. Zimbardo.

 • Cykl spotkań warsztatowych

a/ z Opiekunem Koła, dr Urszulą Tokarską: 1/ „Drogi do Siebie – trening samoświadomości”; 2/ „Praca z archetypowymi scenariuszami życia C. S. Pearson”; 3/ „Bajkowa Szkoła Mądrości – terapeutyczne i edukacyjne zastosowania tekstów narracyjnych”. 

b/ z przedstawicielem Pracowni Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka, dr Michałem Gackiem nt. „Narzędzia pomiaru w psychologii – problemy międzykulturowej adaptacji testów psychologicznych”. 

c/ z przedstawicielem Pracowni Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka, dr Dorotą Ryżanowską nt. form współpracy zawodowej pomiędzy psychologami i psychiatrami oraz wybranych strategii psychoterapii pacjentów z anoreksją. 

d/ z dr Anną Tylikowską (przedstawicielem Pracowni Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka): „Filmoterapia jako form działań arteterapeutycznych”. 

 • Nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym Wspomagania Rozwoju Dziecka z Nowego Sącza.

2016/ 2017

 • Cykl spotkań warsztatowych z opiekunem Koła dr Urszulą Tokarską.

 • Cykl „Spotkań z Seniorem” (budynek UP Kraków oś. Stalowe 17) mgr inż. Zbigniewem Miksztalem, krakowskim Seniorem z Centrum Dialogu „Agora” piszącym „Podręcznik Mądrości Życiowej” (w terminach: 18.11, 16.12.2016 r i 20.01.2017 r.).

 • Nawiązanie współpracy z Zespołem Dialogu Międzypokoleniowego w Miejskim Centrum Dialogu w Krakowie oraz udział w spotkaniach, w celu zapoczątkowania dialogu międzypokoleniowego w ramach tworzenia „Podręcznika Mądrości Życiowej”. 

 • Udział w konferencji „Wychowanie do starości wyzwaniem młodości” w dniu 27.10. 2016 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. 

 • Udział w szkoleniu Pieczy Zastępczej „Mamo, daj mi szansę”, organizowanym przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie oraz nawiązanie współpracy z Ośrodkiem. 

 • Współorganizacja oraz udział w międzynarodowej konferencjiHealthy Aging: Multidisciplinary perspectives, life-span applications organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Katedrę Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w dniach 23-25.03.2017 r. 

 • Organizacja oraz realizacja wyjazdu na obóz naukowy „PO-MOC, w dzień i w noc” w Żegiestowie w dniach 15-20.09.2017 r.